Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definitie Evenement

Onder het woord evenement wordt verstaan elke activiteit of organisatie die valt onder de noemer van : vergadering, seminarie, congres, colloquium, personeelsfeest, receptie, beurs, tentoonstelling, walking dinner, productlancering, opleiding en alle afgeleiden hiervan. 

Artikel 2 – Reserveringen

Volgende gegevens dienen schriftelijk 5 werkdagen voor de datum van het evenement te worden doorgegeven aan Business Faculty:

 • aantal deelnemers (= richtaantal/juiste aantal 2 werkdagen voor de eventdatum)
 • uurregeling
 • nodige materiaal in de zaal
 • opstelling zaal
 • te voorziene catering
 • facturatiegegevens

Artikel 3 – Avond- of weekendevenementen

Business Faculty is elke werkdag geopend van 7u30 tot 17u30. De klant dient steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning voor te leggen inhoudende geplande activiteiten buiten de openingsuren, waarna een schriftelijke toestemming van Business Faculty vereist is alvorens het evenement kan doorgaan met een surplus voor de supplement uren.

Artikel 3b – Extra kosten

De tijdsduur van een halve dag / dag wordt strikt nageleefd. Bij het overschrijden van een halve dag / dag wordt 100€ per begonnen uur aangerekend.

Een halve dag is:

 • van 08:00u tot 12:30u
 • van 13:00u tot 17:30u

Een dag is:

 • van 08:00u tot 17:30u

Artikel 4 - Prijzen

Onze prijzen zijn excl. 21% BTW en zijn onderhevig aan de jaarlijkse indexering.
In de prijs is inbegrepen:

 • verlichting, verwarming en/of airconditioning van het gebouw
 • parking zonder exclusiviteit (beperkt)

In de prijs is niet inbegrepen:

 • de verplichte verzekering alle risico’s

Artikel 5 - Catering

Business Faculty heeft een exclusiviteitscontract met Traiteur Duchateau, hetgeen impliceert dat het voor klanten niet toegelaten is beroep te doen op eigen cateringdiensten.

Artikel 6 – Geldigheid

De prijsoffertes dewelke door Business Faculty worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend, zonder dat hieruit verbintenissen namens Business Faculty kunnen worden afgeleid, tenzij schriftelijk anders vermeld. Elke bestelling door de klant overgemaakt verbindt wel de klant, doch kan Business Faculty slechts gebonden zijn na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door Business Faculty. Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste aan de klant. Business Faculty kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar prijsoffertes.

Artikel 7 – Verbintenis

Business Faculty verbindt er zich toe zich zoveel mogelijk in te spannen om elke bestelling uit te voeren. In geen enkel geval kan dit beschouwd worden als een resultaatverbintenis. De zalen kunnen naargelang de beschikbaarheid aangepast worden tot 1 week voor het evenement, en dit om de flexibiliteit naar het aantal deelnemers te waarborgen.

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

Business Faculty is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht in de meest ruime betekenis van het woord, noch ten gevolge van gebrekkige uitvoering van eventuele onderaannemers, waaronder onder meer Traiteur Duchateau. Ten niet-limitatieve titel kan vermeld worden: stakingen, regeringsmaatregelen, ziekte of ongeval van personeel of onderaannemers, alsmede alle niet-voorzienbare gebeurtenissen.

Artikel 9 – Klachten

Klachten betreffende diensten, grondstoffen en prijzen worden slechts aanvaard indien er bij levering een geschreven voorbehoud wordt overhandigd.

Artikel 10 – Smet

In geen geval mag het doel van het evenement zoals afgesproken werd met Business Faculty, door de klant eenzijdig worden gewijzigd. De klant verbindt er zich toe het imago van Business Faculty te vrijwaren van elke mogelijke smet, zoals daar zijn in niet-limitatieve opsomming: geluidshinder, vandalisme, ruzies en dergelijke. De klant verbindt er zich toe aan Business Faculty een volledige schadevergoeding te betalen ingeval een smet van welke aard dan ook het imago van Business Faculty schaadt.

Artikel 11 – Verzekering

De klant dient zelf voldoende verzekerd te zijn tegen mogelijkerwijs uit het evenement voortvloeiende risico’s teneinde in geval van schadegevallen tot integrale schadeloosstelling van Business Faculty te zullen overgaan.

Artikel 12 – Beveiliging en brandbescherming

Elke deelnemer wordt geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen. Hij draagt er zorg voor dat de uitgangen door geen enkele hindernis worden versperd. De organisator staat in voor de verzekering van de tentoongestelde producten, aansprakelijkheid tegenover derden, alle risico’s van brand en beschadiging. De organisator verbindt zich ertoe deze risico’s te dekken door een polis ‘alle risico’s’ bij een verzekeraar zijner keuze. Door het feit van zijn reservatie verzaakt de organisator van het evenement en zijn aangestelden alle verhaal tegen Business Faculty.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Gelieve bij buitengewoon gebruik van vloeren, muren, plafonds of tafels, (plakband etc.), onze Business Faculty - medewerkers hierover op voorhand in te lichten en toestemming te vragen. Beschadigingen aan het gebouw, materiaal of interieur door oneigenlijk gebruik of diefstal/schade van eigendommen van derden tijdens het evenement zullen steeds ten laste worden gelegd van de klant. De klant verbindt er zich toe verantwoordelijk te zijn voor de goederen en materialen die hem toebehoren of toebehoren aan personen die door de klant gecontracteerd zijn, uitgenodigd of voor zijn rekening werken en die geplaatst worden in de zalen van Business Faculty. De klant verbindt er zich eveneens toe aansprakelijk te zijn voor eventuele diefstal, brand, ongevallen en/of schade die door deze goederen, materialen of personen zouden veroorzaakt worden en zulks ter volledige ontlasting van Business Faculty.

Artikel 14 – Attesten en vergunningen

De klant verbindt er zich toe alle nodige reglementaire en administratieve vereisten te hebben vervuld om de geplande elementen te laten plaatsvinden, zoals daar ondermeer ten exemplatieve titel kan genoemd worden: SABAM, taksen, etc. Enige consequentie van het niet hebben van de juiste attesten, (werk)vergunningen en dergelijke valt geheel onder de aansprakelijkheid van de klant.

Artikel 15 – Copyright

Voor elk gebruik van de naam Business Faculty, fotomateriaal dat toebehoort aan Business Faculty, het logo van Business Faculty of het handelsmerk, moet vooraf schriftelijke toestemming verkregen zijn van Business Faculty. Indien er tijdens een evenement opnames gemaakt zullen worden, dient Business Faculty hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 16 – Overdracht van goederen

Het aanrekenen van bloemen, decorstukken, projectoren, schermen, podiums en andere materialen houdt geen overdracht van eigendom in. Dergelijke goederen die door de klant of gasten van de klant worden meegenomen zullen aangerekend worden.

Artikel 17 – Ontbinding contract ingeval van faillissement

Business Faculty behoudt zich het recht voor om zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische of financiële toestand van de klant.

Artikel 18 - Facturatie

Betaaltermijn: binnen 15 dagen na ontvangst factuur.
Bij de facturatie wordt rekening gehouden met het aantal personen doorgegeven ten laatste 2 werkdagen voor het event én het werkelijk aantal aanwezige personen. Het hoogste aantal dient als basis voor facturatie.

Voorschot : er wordt een voorschot van 50% gevraagd bij bevestiging van de reservatie. Een voorschotfactuur wordt u dan toegestuurd.

Artikel 19 – Klachten m.b.t. facturatie

Klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van Business Faculty schriftelijk te bereiken binnen de vijf werkdagen na factuurdatum.

Artikel 20 – Opeisbaarheid van de facturen

Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, invereffeningstelling, schuldenregeling, e.d.m. of de dreiging hiermee) worden alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.  

Artikel 21 - Annulering

Bij annulering na bevestiging per fax of per e-mail

 • meer dan 1 maand voor het event, wordt er een vergoeding gerekend van 100 % van de zaalprijs,
 • tussen 1 maand en 15 werkdagen voor de gereserveerde datum bedragen de annuleringskosten 100 % van de zaalprijs, 50% van de catering en de technische bestelling,
 • vanaf 14 werkdagen voor de gereserveerde datum, bent u 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

 Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren.